راهنمایی شماره گيری مستقيم شماره های داخلی دانشگاه:
پيش شماره 3305 را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید

راهنمای تلفن مهندسی مکانیک    
مدیر گروه

تقیلو - محمد
taghilou[at]znu.ac.ir
4150
دفتر گروه

لطفی - اصغر
4016
کارگاه پروژه و نمونه سازی

محمدیاری - رامین
4144
کارگاه آموزشی مکانیک

کریمی - محمدرضا
4263


ارتباط با مهندسی مکانیک

به منظور ارائه خدمات بهتر، هرگونه پیشنهاد و انتقاد سازنده خود را با ما در میان بگذارید

-